Asava -Rishta

Vidangaristh

Krimi roga

Lohasava

Pandu Roga

Mridavikasava

Sangrahni

Punarnasava

Sotha

Patrangasava

Stri Roga

Dashmularishta

Sutika Jvara