Bhasma Pisti

Swarna Makshik Bhasma

Pitta Samak

Shankh Bhasma

Parinam Sula

Sange Jarahat Bhasma

Pradar Roga

Yashad Bhasma

Kshaya

Mukta Shukti Pishti

Pitta Samak

Mukta shukti Bhasma

Pitta Samak