Bhasma Pisti

Kahrava Pisti

Pitt Vikar

Kasis Bhasma

Pandu Kshaya

Kukutandtwak Bhasma

Sukra Vikar

Akik Pishti

Hrid Roga

Akik Bhasma

Hrid Roga