Kshar Satva

Apamarg Kshar

Cough Nasak

Mooli Kshar

Mutral

Yav Kshar

Mutral